Get Adobe Flash player

A Játék - Mozgás - Kommunikáció Óvodára jellemző nevelési sajátosságok, tevékenységek

Óvodánk Újpest városközpontjában, lakótelepi környezetben, 8 gyermekcsoporttal működik. Az óvodához nagy, parkos korszerű fa játékokkal felszerelt, a közlekedéstől elzárt udvar tartozik.

A JMK program cél-feladat-eszköz rendszerét, szervezeti kereteit óvodánk és pedagógiai programunk sajátosságai, valamint a helyi adottságok függvényében alakítottuk ki.

Felvállaljuk mind a hátrányos helyzetű, mind a tehetséges gyermekek nevelését.

Az óvodánkból kikerülő gyermekek magas szinten szocializáltak, átlagon felüli a mozgásfejlettségük, értelmi és tanulási képességeik fejlettsége révén képessé válnak az iskolai teljesítményekre. Programunk értelmében tehát boldog, kiegyensúlyozott, magabiztos, a környezetre nyitott, érdeklődő, intellektuálisan aktív, ügyes, jó mozgású gyermekeket nevelünk.

Empátiás, elfogadó attitűdű óvónőkkel értük el óvodánk gyermekközpontú arculatának kialakítását. A családok iránti nyitottságunkkal, óvodai életünkben azt kívánjuk elérni, hogy a gyermekén keresztül a szülő is jól érezze magát óvodánkban. Nagyon fontos, hogy bizalommal, nyugodtan hagyja itt gyermekét minden nap.

Külön kiemelem kommunikációs és viselkedéskultúránkat, erkölcsi, esztétikai értékrendünket, mellyel hatást gyakorolunk a családok kommunikációs és viselkedéskultúrájának értékszint emelésére.

A családokkal való együttműködés alapelvei:

 • A szülőt tájékoztassa az óvoda a JMK programról, mielőtt dönt, hogy vállalhassa normarendszerét,
 • Az óvónő és a szülő kölcsönös tisztelettel ismerjék el egymás speciális nevelői tevékenységét,
 • a szülők élhessenek a családos beszoktatás lehetőségével,
 • a kapcsolat épüljön a tapintatra és mélyüljön el a közös programok alkalmával (sütés-főzés, kirándulás, ajándékkészítés stb.)
 • a szülői képviselet SZK részt vesz a program megvalósításában, figyelemmel kísérésében.

Az óvodai nevelés nem vállalhatja át a gyermek nevelését, az elsősorban a család feladata. Az óvodai nevelés a családi nevelés színvonalas kiegészítése kell, hogy legyen. Programunkban mi maximálisan erre törekszünk.

Óvodai nevelésünk a személyiségfejlesztést a gyermek fő tevékenységeiben: a játékban, mozgásban, kommunikációban valósítjuk meg. E tevékenységekbe integráljuk a környezeti és az esztétikai nevelést.

A gyermekek megoszlása a JMK elvek értelmében:

 • 3-4 évesek csoportja
 • 4-5 évesek csoportja
 • 5-6 évesek csoportja
 • 5-6-7 évesek csoportja

A csoportok létszáma 20-25 fő.

Óvodánkban sajátos feltételrendszer létrehozásával bővítettük a gyermekek játékának eszközrendszerét és színterét.

A 3-4 évesek csoportjában a hagyományostól eltérő eszközök sora teszi lehetővé a különféle mozgásos és egyéb játékok választhatóságát. A JMK program sajátossága, hogy a 4-7 éves gyermekek esetében külön játszószobák működését írja elő. A gyermekek a nap egy meghatározott időszakában (10-11 óra között) önállóan dönt, hogy a csoportszobában, vagy a speciális játszószobák egyikében kíván-e tevékenykedni. Ezen elvekkel összhangban alakítottuk ki a három speciális játszószobát. A torna, mese-zene, kézműves szobák különleges hangulattal, légkörükkel elősegítik: az önfeledt játékként megélt tevékenységformák gyakorlását, az egyéni érdeklődés maximális kielégítését, az egyéni differenciált fejlesztést a lassabban fejlődő és a tehetséges gyermekek vonatkozásában egyaránt.

Kiemelt terület programunkban a mozgás is. Sokféle mozgásos lehetőség biztosításával kívánjuk megvalósítani a gyermekek mozgásfejlesztését. Nálunk a csoportszobai, vagy tornaszobai mozgásfejlesztő eszközök spontán használatát játékként élik meg a gyermekek. Ezt egyrészt úgy oldottuk meg, hogy csoportonként változó formájú fa mászógalériákat építtettünk (vár, hajó, mozdony, lakás) másrészt a görkorcsolyák és a különböző tornaszerek igény szerinti használatát biztosítjuk a csoportszobákban is. Ezáltal gyermekeink folyamatosan, ügyesednek, fejlődnek a testi képességeik és kielégítik természetes mozgásszükségletüket.

Az úszásoktatás és a testnevelés foglalkozás igen kedvelt tevékenységek óvodánkban. Az úszás mozgásprogramunk szerves részét képezi, így a 2. év 2. félévétől kötelező.

A kommunikációs nevelésünk lényege a JMK programban a gyermek személyiségét elfogadó, messzemenően tisztelő, partnerként kezelő nevelői attitűdből fakadó kommunikációs eszköztár. A felnőtt mintaadása és a folytonos tiltással szemben egy pozitív megerősítő kommunikációs stratégia kialakítása elengedhetetlen. A tolerancia a pozitív megerősítés természetesen egy meghatározott szokás - szabályrendszer keretein belül működik.

Preferált nevelési elveink:

A gyermeknek:

 • jogában áll érvényesíteni érdekeit,
 • joga van élni minden lehetőséggel egyéni képességeik maximális kibontakoztatásához,
 • semmilyen esetben nem vehet részt egészségét, vagy testi épségét, érzelmi, erkölcsi fejlődését akadályozó tevékenységben.

Az óvónő:

 • empátiás, elfogadó, attitűdjével érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkör megteremtésére törekszik,
 • a gyermek egyéni képességei szintjének megfelelő fejlődési lehetőséget biztosít, gondoskodik a gyermekfejlettségének megfelelő, játékeszközök, eljárások alkalmazásáról,
 • lehetővé teszi valamennyi gyermek számára a sokirányú tapasztalatszerzést.

Céljaink, feladataink megvalósítása érdekében a következő módon szervezzük a gyermekek tapasztalatszerzésének lehetőségeit:

 • a játékos testnevelés foglalkozás minden korcsoportban kötelező egy héten egyszer
 • kötetlen játékos tevékenységeket az óvónő rendszeresen szervez minden korcsoportban, de a gyermek számára az ezeken való részvétel csak az iskola előtti évben kötelező.

Külön tanfolyamok szervezését mi nem preferáljuk, mivel programunk nagyon sokrétű tevékenységet biztosít a gyermekeknek.

A második évtől önköltséges tanfolyamként a délutáni órában néptánc oktatásra van lehetőség az ezt igénylőknek.

Rendszeres az óvodánkban a különböző mese, báb előadások szervezése, és a gyermekek életkorától függően különböző külső programokon való részvétel (piaci séta, állatkert, könyvtár, múzeum, stb.)

Pintér Éva
óvodavezető