Get Adobe Flash player

Közzétételi lista 2016

KÖZZÉTÉTELI LISTA

2016/2017-es nevelési évre

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján az alábbi adatokat tesszük közzé

Óvodai felvétel

- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:
- Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
- Hátrányos helyzetű
- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
- Körzethatáron belül élő gyermek
- Körzethatáron kívül élő gyermek

Óvodaköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. A nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodába járás alól a jegyző a szülő kérésére - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - felmentést adhat, de csak az ötödik életév betöltéséig. A jegyző akkor adhat felmentést, ha ezt a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

 

A beiratkozás ideje

Minden évben május első, vagy második hete. A pontos időpontról és a beiratkozás menetéről az aktuális időszakban az óvodában elhelyezett plakáton és a honlapunkon kapnak információt.

Az intézményben fizetendő térítési díj

A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át, azaz 2016-ban a 95.960,- Ft-ot.

 

Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1-jétől, augusztus 31-ig tart. A nyári zárva tartási időtartam a fenntartó rendelkezése szerint 5 hét. A fenntartó a zárás idejét a kerület többi óvodájával összhangban határozza meg az átjárhatóság biztosítása érdekében. Ennek pontosításáról a szülők minden év febr. 15-ig tájékoztatást kapnak.

A téli zárva tartást a fenntartó engedélyezi, karácsony és újév közötti munkanapokon. Ügyeletet a körzetben kijelölt óvoda biztosít. Ebben a nevelési évben ez a Virág óvoda lesz.

A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése ügyeletben biztosított.

Az óvoda nyitva tartása: 6-18 óra.

 • JMK program szerinti intenzív fejlesztés minden csoportnak a saját óvónőjével 7.30-tól 16.30 óráig történik. Előtte szakszerű ügyeletet tartunk.
 • Az ügyeleti rend és az óvónők munkarendje az éves munkatervben kerül meghatározásra, majd kifüggesztésre.

Személyi feltételek

Óvodapedagógusok száma, végzettsége

A JMK óvodában a 2016/2017-es nevelési évben az óvodavezetővel együtt 18 felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik.

Hét kolléganő rendelkezik szakvizsgával, három pedagógusnak másik diplomája is van

( TF edzői, ELTE pszichológia, tanítói diploma).

Két fő mesterpedagógus, 5 fő Ped/II besorolású, 2017 januártól további egy pedagógus kerül Ped/II besorolásba, 1 fő gyakornok pedig Ped/I-be.

A pedagógiai munkát segítők száma 13 fő.

 • Dajkák száma: 8 fő, valamennyien középfokú végzettséggel rendelkeznek, négy főnek dajka szakképesítése van.
 • Pedagógiai asszisztensek száma: 4 fő, 3.5 státuszon.
 • Óvodatitkár: 1 fő

Munkánkat segíti még:

 • egy gondnok,
 • két konyhai kisegítő.

Óvodai csoportok

A 200 férőhelyes óvodánkban nyolc csoportban fogadjuk a gyermekeket.

A gyermekek csoportba osztása a JMK programunk elveinek megfelelően korosztályi bontásban történik.
3-4 évesek : homogén életkorúak, de képességeiket tekintve heterogének
4-5 évesek: homogén életkorúak, de képességeiket tekintve heterogének
5-6 évesek : homogén életkorúak, de képességeiket tekintve heterogének
6-7 évesek:homogén életkorúak, de képességeiket tekintve heterogének

5-6-7 évesek körében heterogén életkorúak csoportja is létrehozható

 

Alapító okiratunk szerint sajátos nevelési igényű SNI gyermekeket is fogadunk, az alábbi fogyatékossággal rendelkező gyermekekre kiterjedően:

 • érzékszervi fogyatékos,
 • értelmi, vagy beszédfogyatékos,
 • autizmus spektrum zavar,egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási,figyelem-magatartásszabályozási zavar)

 

CSOPORTOK LÉTSZÁMA

 

csoport korosztály létszám számított
1.
Nyuszi
4-5 évesek 25 fő 25 fő
2.
Süni
6 évesek 23
+1 SNI 2-es X (beszédfogyatékos)
24 fő
3.
Őzike
4-5 évesek 24 fő
(1 fő HH)
25 fő
4.
Virág
3-4 évesek 24 fő 24 fő
5.
Kenguru
6-7 évesek 16 fő
+1 SNI 2-es X (beszédfogyatékos)
17 fő
6.
Maci
5-6 évesek 25 fő 25 fő
7.
Méhecske
5-6 évesek 23 fő
+1 SNI 2-es X (egyéb pszichés fejlődési zavar)
24 fő
8.
Madárka
3-4 évesek 25 fő 25 fő


 

JMK programunk különlegessége, hogy három speciális játszószobát is működtetünk - mese-zeneszoba, tornaszoba, kézműves-szoba - amelyekben lehetőség nyílik a gyermekek egyéni érdeklődésének maximális kielégítésére, az egyéni differenciált bánásmódra.


 

Ünnepek, megemlékezések rendje

Óvodánkban az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program, az SZMSZ és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik. A szülők szülői értekezleteken is tájékoztatást kapnak erről.

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk

 • Pedagógiai Program
 • SZMSZ
 • Házirend
 • Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot biztosítunk. A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül.

Pintér Éva
óvodavezető